รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

เกษตรอำนาจฯ รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่าน Zoom

 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564  นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายจาดุร อภิชาตบุตร เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ พร้อมคณะ ร่วมตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  ด้วยระบบโปรแกรม Zoom ณ ศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ  สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
ในการนี้ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการนำเสนอฯ พร้อมด้วยนายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์  ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์  ขุ่มด้วง  ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ  นายภูษิต  น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยภาคเอกชนและประชาชน 
 
 
 
จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาอย่างต่อเนื่อง และได้เสนอขอรับรางวัล PMQA รายหมวด มาโดยตลอด โดยในปี 2559 ได้รับรางวัล PMQA หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560 ได้รับรางวัลใน หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในปี 2562 ได้รับรางวัล PMQA หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาคัดเลือก หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล PMQA ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. (กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ) ได้ประกาศให้จังหวัดอำนาจเจริญผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นตอนที่ 1-2 และเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลในขั้นตอนที่ 3 ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดอำนาจเจริญ (Site visit) ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์         
 
ในปี 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาผลงานที่โดดเด่น จำนวน 3 ผลงาน ที่จะนำเสนอต่อคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัล PMQA ได้แก่ 
1. ระบบฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จังหวัดอำนาจเจริญ (AMNAT -GIS) (ยาเสพติด) รับผิดชอบโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ 
2. กิจกรรมส่งเสริมข้าวอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบโดย  สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และ 
3. นวัตกรรมสู้ภัยโควิด รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 
23 กรกฎาคม 64 09:01:07