รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

อบรมการใช้ชีวภัณฑ์และการจัดการดินปุ๋ย อ.เสนางคนิคม

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมาย นางวิไล อุตส่าห์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยคณะวิทยากร อบรมให้ความรู้เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์และการจัดการดินปุ๋ยเพื่อการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 11 ตำบลเสนางคนิคม และแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 9 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม กลุ่มละ 30 ราย รวมทั้งหมด 60 ราย

3 พฤษภาคม 64 14:12:58