รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ประชุมคัดเลือกกลุ่มองค์กรเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมคัดเลือกกลุ่มองค์กรเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1. กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านคำพระ อำเภอหัวตะพาน กิจกรรมแปรรูปข้าว

2. กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง อำเภอลืออำนาจ กิจกรรมแปรรูปปลา

 

8 มีนาคม 64 13:43:00