รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ร่วมประชุมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายกนก สวัสดิ์พล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด ครอบคลุมกระบวนการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร และคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ประสานข้อมูลด้านการตลาด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ณ  ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4

 

18 กุมภาพันธ์ 64 16:04:57