อัตรากำลัง

นายสำพรต จันทร์หอม
เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

(-ว่าง-)
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

นางกัลยกร ศุภโกศล  

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นางสาวยอดขวัญ สุโรจนะ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นางสาวอรอนงค์  แสงอ่อน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ 

นางสาวนาริน บุญกลม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

นายกฤษฎา พลสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

นายรัตนชาติ เกียรติภูมิวัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ


นางฐาปนีย์  มีแสง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นางสาวยุวราพร นาคำ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

นายอรรถพล  ดีเพ็ญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 

นายอุดม แก้วแกมทอง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางหนูสอน กันหารัตน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นายกนก  สวัสดิ์พล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นายวุฒิพงษ์  วงษ์พานิช

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

 

(-ว่าง-)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์  ไตรยนาม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ (ช่วยราชการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนพวรรณ ปราสาทหินพิมาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางพวงผกา คันศร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

 

นางลาภชพักตร์ ศรีสุระ

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

 

นางสาวยุพารัตน์ มีทองแสน

เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นางสาวประวีณา ทับทิมหิน

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน


 

นายมานิตย์ กำมันตะคุณ

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

กลุ่มอารักขาพืช

 

 

 

 

นางวิไล อุตส่าห์
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

 

นายธีรวิทย์ ทองวรณ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นางสาวฉันทนา พรมจันทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นายสุทธิพงษ์ ถาวรฟัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

 

 

30 มีนาคม 63 11:44:23