แผนงานโครงการ 

  •  แผนปฏิบัติงานโครงการ 
  •  แผนงานโครงการ 

 

ระบบส่งเสริม ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 

อัตรากำลัง

นายสำพรต จันทร์หอม
เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายนครินทร์  บุญกอแก้ว
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

นางกัลยกร ศุภโกศล  

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นางสาวนาริน  บุญกลม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

นางสาวอรอนงค์  แสงอ่อน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ 

นายกิตติพงษ์  พิมพ์วงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

 

นายอุดม ชื่นตา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

นายรัตนชาติ เกียรติภูมิวัฒนา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ


นางฐาปนีย์  มีแสง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นางสาวกนิษฐา ซ่อนบุญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นายอรรถพล  ดีเพ็ญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 

นายอุดม แก้วแกมทอง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางหนูสอน กันหารัตน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นางสาวยอดขวัญ  สุโรจนะ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นายกนก สวัสดิ์พล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นายวุฒิพงษ์  วงษ์พานิช

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

นางสาวทัศนีย์  ไตรยนาม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ (ช่วยราชการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนพวรรณ ปราสาทหินพิมาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางพวงผกา คันศร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

 

นางลาภชพักตร์ ศรีสุระ

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

 

นางสาวยุพารัตน์ มีทองแสน

เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นางสาวประวีณา ทับทิมหิน

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน


นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่สุข

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ (ช่วยราชการ)

นายมานิตย์ กำมันตะคุณ

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

กลุ่มอารักขาพืช

 

นายมนตรี ประทุมรัตน์
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

 

นายธีรวิทย์ ทองวรณ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นางสาวฉันทนา พรมจันทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ

นายสุทธิพงษ์ ถาวรฟัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาภาเม็ก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ

 

 

17 ตุลาคม 62 09:53:01