รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

บทบาทภารกิจ

การแบ่งงานภายในสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
 2. ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
 3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดแบ่งงานภายใน ออกเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มีหน้าที่
 1. ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร
 2. ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
 3. ดำเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต และการให้บริการทางการเกษตร
 4. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร 
 5. ประสานการดำเนินโครงการพระราชดำริและโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ
 6. สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้าน การส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
 7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในจังหวัด
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่
 1. ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 3. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 5. สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
 7. ประสานและดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 8. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที่
 1. ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและส่งเสริมวิสาหกิจของชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด
 2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด
 3. พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การปลูกพืชผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและข้อมูลมือสองอื่นๆ
 4. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด
 5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และ       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน
 6. สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร       และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ
 7. ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของ สำนักงานเกษตรจังหวัด
 8. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 • กลุ่มอารักขาพืช
         1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัดและดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช
         2. สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช
         3. ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชให้กับเจ้าหน้าทีระดับอำเภอและเกษตรกร
         4. ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช
         5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด
         6. ประสานและดำเนินงานเกี่ยวกับการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
         7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

    มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดทำและบริหารงบประมาณงานพิมพ์และ แจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม งานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน

17 มิถุนายน 62 16:04:35