รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
"เกษตรกรเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
3. ให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน


ค่านิยมร่วม

 "มุ่งมั่น บูรณาการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง"

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
     กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
                       เป้าประสงค์ เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer
                       ตัวชี้วัด ร้อยละ 20 ของเกษตรกรี่ได้รับการพัฒนาเป็น  Smart Farmer
     กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เป็น Smart Group
                       
เป้าประสงค์ องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาเป็น Smart Group
                      ตัวชี้วัด ร้อยละ 27 ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Group

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
     กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
                       เป้าประสงค์ สินค้าเกษตรที่ผลิตภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น
                       ตัวชี้วัด ร้อยละ 20 ของจำนวนสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
     กลยุทธ์ที่ 2 ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
                       
เป้าประสงค์ เกษตรกรมีการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่
                      ตัวชี้วัด จำนวนเกษตรกรที่มีการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 607 ราย
     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
                       
เป้าประสงค์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่ม
                      ตัวชี้วัด จำนวนสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 6 ชนิด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ Smart Office และ Smart Officer
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสำนักงานให้เป็น Smart Office เพื่อพร้อมให้บริการ
                       เป้าประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัฒนาเป็น Smart Office
                       ตัวชี้วัด จำนวนร้อยละ 100 ของสำนักงานที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Office
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็น Smart Officer
                       เป้าประสงค์ บุคลากรทุกระดับ ได้รับการพัฒนาให้เป็น Smart Officer
                       ตัวชี้วัด จำนวนร้อยละ 50 ของบุคลากรทุกระดับที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Smart Officer

17 ตุลาคม 62 10:25:11