ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

                  สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ตามประกาศแยกจังหวัดอำนาจเจริญ สร้างอาคารสำนักงานเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2538 มีพื้นที่สำนักงานทั้งหมดประมาณ 50 ไร่ สำนักงานเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ   เป็นหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานของกรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มีหน่วยงาน ย่อยรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด 7 อำเภอ ดังนี้

  1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
  2. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน
  3. สำนักงานเกษตรอำเภอพนา
  4. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา
  5. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม
  6. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน
  7. สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ

      มีผู้บริหารระดับจังหวัดจนถึงปัจจุบัน จำนวน 13 คน และปัจจุบัน คือ นายสำพรต จันทร์หอม

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัด

 

ชื่อ - สกุล ปีที่
1. นายมานพ ทวีสุข 2536-2538
2. ว่าที่ รต.สุรพันธ์ เสาร์เรือน 2538-2539
3. นายคณิต วรรณบวร 2539-2540
4. นายสถิตย์ แสนคำ 2540-2542
5. นายวิชัย อินทรทิต 2542-2544
6. นายไพวาส วิทยาขาว 2545-2546
7. นายเจริญยุทธ พวงช้อย 2546-2549
8. นายเรวัต พรหมลา 2549-2551
9. นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ 2551-2553
10. นายอุดร ชมาฤกษ์ 2553-2556
11. นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ 2556-2557
12. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง 2557-2560
13. นายสำพรต จันทร์หอม 2560-ปัจจุบัน

 

14 พฤษภาคม 62 09:07:06