รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

                  สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ตามประกาศแยกจังหวัดอำนาจเจริญ สร้างอาคารสำนักงานเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2538 มีพื้นที่สำนักงานทั้งหมดประมาณ 50 ไร่ สำนักงานเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ   เป็นหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานของกรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มีหน่วยงาน ย่อยรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด 7 อำเภอ ดังนี้

  1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
  2. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน
  3. สำนักงานเกษตรอำเภอพนา
  4. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา
  5. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม
  6. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน
  7. สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ

      มีผู้บริหารระดับจังหวัดจนถึงปัจจุบัน จำนวน 13 คน และปัจจุบัน คือ นายสำพรต จันทร์หอม

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัด

 

ชื่อ - สกุล ปีที่
1. นายมานพ ทวีสุข 2536-2538
2. ว่าที่ รต.สุรพันธ์ เสาร์เรือน 2538-2539
3. นายคณิต วรรณบวร 2539-2540
4. นายสถิตย์ แสนคำ 2540-2542
5. นายวิชัย อินทรทิต 2542-2544
6. นายไพวาส วิทยาขาว 2545-2546
7. นายเจริญยุทธ พวงช้อย 2546-2549
8. นายเรวัต พรหมลา 2549-2551
9. นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ 2551-2553
10. นายอุดร ชมาฤกษ์ 2553-2556
11. นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ 2556-2557
12. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง 2557-2560
13. นายสำพรต จันทร์หอม 2560-ปัจจุบัน

 

14 พฤษภาคม 62 09:07:06