รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

บวงสรวงเกาะจิตรกูฏ จังหวัดอำนาจเจริญ

บวงสรวงเกาะจิตรกูฏ จังหวัดอำนาจเจริญ...

อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเ

อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ...

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกไม้ผลและการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ระดับจังหวัด

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกไม้ผลและการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ ระดับจังหวัด...

สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร...

นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์เกาะจิตร

นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์เกาะจิตรกูฏ จังหวัดอำนาจเจริญ...