รายงานงบทดลอง 

 รายงานงบทดลองปี 2562

 รายงานงบทดลองปี 2563

 รายงานงบทดลองปี 2564

 รายงานงบทดลองปี 2565

more...

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ค.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิฯ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภ...

จัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด อำเภอเสนางคนิคม

นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอเสนางคนิคมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ดำเนินการจัดงานรณร...

อบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร กิจกรรม มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางวิไล อุตส่าห์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอ...

การจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เกษตรอำเภอพนา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ...

การจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เกษตรอำเภอพนา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ...

สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและรณรงค์หยุดเผาพื้นที่การเกษตร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและรณรงค์หยุดเผาพื้นที่การเกษตร...

ชี้แจงโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ...

Kick off ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ โครงการตู้เย็นข้างบ้าน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ...

ร่วมประชุมหารือข้อราชการในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายกฤษฎา พลสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงา...

ติดตามการดำเนินโครงการภายใต้งบกลุ่มจังหวัดฯ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พบปะเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางก...