แผนงานโครงการ 

ระบบส่งเสริม 

แผนการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

⇒ งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2560

 

การปลูกแตงโมงหลังทำนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวแจ้งอำเภอ 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขภายในสำนักงานฯ ดังนี้

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป                          เดิม 045-270549   เปลี่ยนเป็น  045-511114

2) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต      เดิม 045-270548  เปลี่ยนเป็น  045-511113

3) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    เดิม 045-270547  เปลี่ยนเป็น  045-511112

4) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ      คงเดิม  045-511017

5) กลุ่มอารักพืช  045-511114

 

 

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา/จัดซื้อจ้าง 

                       ราคากลาง

                        แปลนโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า

                        ประกาศโรงเรือน

                        ปร.5-2

                       ปร.4-2

                       บเสนอราคา

                      ตารางวงเงิน

                       อบเขตรายละเอียดงวดงาน

                      ปร.4,ปร.5,ใบเสนอราคา 

                     แบบแปลนโรงเรือนน๊อคดาวน์

                  ร่างประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนน๊อคดาวน์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผีกอินทรีย์แบบครบวงจร

                  แบบแปลน 8-18 รงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  แบบแปลน 1-7 รงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  แบบเสนอคา โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  ขอบเขตงาน โรงเรือนและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

                  คากลาง โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  งบประมาณ โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  ปร.4 โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                     ปร.5 โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                 อกสารประกวดราคา โรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ (งบกลุ่มจังหวัด)

                 ร่างประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

                   ราคากลาง โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2560 (กลุ่มจังหวัด) 

                      เอกสารประกวดราคา โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2560 (กลุ่มจังหวัด)

                    ร่างประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2560 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด)

                   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาซื้อถุงบรรจุภัณฑ์และกระสอบพร้อมตราสินค้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2560

                ประกาศประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัด)

              - เอกสารประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำ ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              -  ใบแจ้งปริมาณงาน

              -  รายละเอียดราคากลางโครงการบริหารจัดการแบบผสมผสาน

              -  แบบแปลนการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร

                           -   สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

             ร่าง  ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิตต้นแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่เหมาะสมตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำเนาประกาศ  เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะปัจจัย

            จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมและวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กิจกรรม ศูนย์จัดการศัตรูพืช โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณ 730,600 บาท 

แหล่งท่องเที่ยว

พระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานตำบลบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ใหญ...

วัดถ้ำแสงเพชร

วัดถ้ำแสงเพชร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ 5 ต.หนอง มะแซว อ.เมือง ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ...

วัดถ้ำแสงแก้ว

วัดถ้ำแสงแก้ว ตั้งอยู่บน "ภูถ้ำพระ" หมู่ 5 ตำบลเหล่าพรวนอำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไ...

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 35 ไร่ 13 ารางวาภายในสวนมิ่งเ...

more...