popup

แผนงานโครงการ 

ระบบส่งเสริม 

แผนการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวแจ้งอำเภอ 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขภายในสำนักงานฯ ดังนี้

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป                          เดิม 045-270549   เปลี่ยนเป็น  045-511114

2) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต      เดิม 045-270548  เปลี่ยนเป็น  045-511113

3) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    เดิม 045-270547  เปลี่ยนเป็น  045-511112

4) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ      คงเดิม  045-511017

5) กลุ่มอารักพืช  045-511114

 

 

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา/จัดซื้อจ้าง 

 •    จังหวัดอำนาจเจริญ  ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป รุ่นยกสูง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน  1  คัน  เอกสารแนบ
 •    จังหวัดอำนาจเจริญ  ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  กิจกรรม  4.2  สนับสนุนปัจจัยการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น งบประมาณ 5,550,000 บาท (e-bidding) เอกสารแนบเพิ่มเติม 
 •    จังหวัดอำนาจเจริญ  ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  กิจกรรม  4.2  สนับสนุนปัจจัยการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น งบประมาณ 5,550,000 บาท (e-bidding)
 •    จังหวัดอำนาจเจริญ  ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  3  รายการ  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  กิจกรรม  3.2สนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น งบประมาณ 5,550,000 บาท (e-bidding)
 •   จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศสอบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ กลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559    (รายละเอียดประกาศ)  (รายละเอียดคุณลักษณะ)  (เอกสารสอบราคา)  ( ปปช 07 )
 •  จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศสอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตต้นแบบ 4 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559   (รายละเอียด)  (รายละเอียดคุณลักษณะ)  (เอกสารสอบราคา)
 •  จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559   (รายละเอียด)  (รายละเอียดคุณลักษณะ)   (เอกสารเสนอราคา) 
 •  จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างงาน (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)  (รายละเอียดคุณลักษณะ)
 •  จังหวัดอำนาจเจริญประกาศสอบราคาราคาจัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อนำมาใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดจำนวน ๑ รายการ (รายละเอียด)
 •  จังหวัดอำนาจเจริญประกาศสอบราคาราคาจัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อนำมาใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดจำนวน ๑ รายการ (รายละเอียด)
 •  จังหวัดอำนาจเจริญประกาศสอบราคาราคาจัดซื้อวัสดุในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จำนวน ๑๓ รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรม ๓ สนับสนุนปัจจัยเบื้องต้น (รายละเอียด ๑  , รายละเอียด ๒)
 •  จังหวัดอำนาจเจริญประกาศสอบราคาราคาจัดซื้อวัสดุในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จำนวน ๑๓ รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรม ๔ พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (รายละเอียด ๑ , รายละเอียด ๒)

แหล่งท่องเที่ยว

พระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานตำบลบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ใหญ...

วัดถ้ำแสงเพชร

วัดถ้ำแสงเพชร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ 5 ต.หนอง มะแซว อ.เมือง ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ...

วัดถ้ำแสงแก้ว

วัดถ้ำแสงแก้ว ตั้งอยู่บน "ภูถ้ำพระ" หมู่ 5 ตำบลเหล่าพรวนอำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไ...

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 35 ไร่ 13 ารางวาภายในสวนมิ่งเ...

more...