แผนงานโครงการ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 หลักเกณฑ์การประกวด เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดอำนาจเจริ

งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561

งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561

                    งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   

                 งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561        

               งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

                           งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561

                            งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561

                งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561

งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 

 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560

งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

                                

    การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 จังหวัดอำนาจเจริญวันที่ 27  ธันวาคม 2560 

เอกสารประกอบการบรรยายสรุป ( one sheet )

1.มิติใหม่การบรูณาการร่วมพาณิชย์ - เกษตร Click

2.ทฤษฎีระบบ (system theory) Click

3.ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  Click

4.ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  Click

5.การจัดการ Zoning Click

6.แนวทางการพัฒนา Smart Office Click

7.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน Click

8.การจัดการดินปุ๋ยชุมชน Click

9.การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร  Click

                           

 

การปลูกแตงโมงหลังทำนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวแจ้งอำเภอ 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขภายในสำนักงานฯ ดังนี้

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป                          เดิม 045-270549   เปลี่ยนเป็น  045-511114

2) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต      เดิม 045-270548  เปลี่ยนเป็น  045-511113

3) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    เดิม 045-270547  เปลี่ยนเป็น  045-511112

4) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ      คงเดิม  045-511017

5) กลุ่มอารักพืช  045-511114

 

 

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา/จัดซื้อจ้าง 

                             ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ื้อเครื่องแยกกรวด โครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ(โครงการใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานโครงการตามแผปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด งบประมาณ พ.ศ.2561

                           ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต จำนวน 3 รายการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                               ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                              ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                             ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (Ee-bidding)

                            ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                           ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                            ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 

                         ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

 

  ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาซื้อพันธุ์พืช โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอำนาจเจริญ

                            ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำเอกสารประกอบอบรม ครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

                             ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเฉพาะเนื้อเยื่อ จำนวน 5,520,000 ต้น

                          รายการปัจจัยการผลิต โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน

                     ราคากลาง ปัจจัยการผลิตโครงการบริหารจัดการเกษตรแลบบผสมผสาน

                      ใบเสนอราคา รายการปัจจัยการผลิต โครงการบริหารจัดกาเกษตรแบบผสมผสาน

                     เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 27/2560 โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน

                     คุณลักษณะปัจจัยด้านประมง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน

                            คุณลักษณะปัจจัยด้านปศุสัตว์ โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน

                            คุณลักษณะปัจจัยด้านพืช โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน

                            ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสานภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (กลุ่มจังหวัดฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                            ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะเนื้อเยื่อ จำนวน 5,520,000 ต้น ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                            ร่างประกาศเชิญชวนเรื่อง ประกวดราคาซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ

                             ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบน๊อคดาวน์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                            ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2560(งบกลุ่มจังหวัด) ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                           ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (งบกลุ่มจังหวัด) ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                           ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ (งบกลุ่มจังหวัด) ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                          แปลนโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า

                          ประกาศโรงเรือน

                        ปร.5-2

                       ปร.4-2

                       บเสนอราคา

                      ตารางวงเงิน

                       อบเขตรายละเอียดงวดงาน

                      ปร.4,ปร.5,ใบเสนอราคา 

                     แบบแปลนโรงเรือนน๊อคดาวน์

                  ร่างประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนน๊อคดาวน์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผีกอินทรีย์แบบครบวงจร

                  แบบแปลน 8-18 รงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  แบบแปลน 1-7 รงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  แบบเสนอคา โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  ขอบเขตงาน โรงเรือนและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

                  คากลาง โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  งบประมาณ โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  ปร.4 โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                     ปร.5 โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                 อกสารประกวดราคา โรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ (งบกลุ่มจังหวัด)

                 ร่างประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

                   ราคากลาง โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2560 (กลุ่มจังหวัด) 

                      เอกสารประกวดราคา โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2560 (กลุ่มจังหวัด)

                    ร่างประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2560 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด)

                   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาซื้อถุงบรรจุภัณฑ์และกระสอบพร้อมตราสินค้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2560

               ประกาศประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัด)

       เอกสารประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำ ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ใบแจ้งปริมาณงาน

        รายละเอียดราคากลางโครงการบริหารจัดการแบบผสมผสาน

        แบบแปลนการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร

        สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

             ร่าง  ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิตต้นแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่เหมาะสมตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำเนาประกาศ  เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะปัจจัย

            จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมและวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กิจกรรม ศูนย์จัดการศัตรูพืช โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณ 730,600 บาท 

แหล่งท่องเที่ยว

พระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานตำบลบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ใหญ...

วัดถ้ำแสงเพชร

วัดถ้ำแสงเพชร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ 5 ต.หนอง มะแซว อ.เมือง ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ...

วัดถ้ำแสงแก้ว

วัดถ้ำแสงแก้ว ตั้งอยู่บน "ภูถ้ำพระ" หมู่ 5 ตำบลเหล่าพรวนอำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไ...

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 35 ไร่ 13 ารางวาภายในสวนมิ่งเ...

more...

งานข้อมูลข่าวสารราชการ

more...