popup

ข้อมูลการเกษตร

แผนงานโครงการ 

ระบบส่งเสริม 

แผนการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวแจ้งอำเภอ 

ขอเชิญเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม
ในวันที่ 29  มกราคม  2559   เวลา 09.00 น . ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

ทั้งนี้หากอำเภอใดมีวาระแจ้งในที่ประชุม
ขอให้ส่งวาระการประชุมได้ที่เลขานุการที่ประชุม ( amnatcharoen@doae.go.th )
ภายในวันที่   25  มกราคม  2559

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา/จัดซื้อจ้าง 

  •    จังหวัดอำนาจเจริญ  ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  กิจกรรม  4.2  สนับสนุนปัจจัยการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น งบประมาณ 5,550,000 บาท (e-bidding)(รายละเอียด )(เอกสารเพิ่มเติม)
  •    จังหวัดอำนาจเจริญ  ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  3  รายการ  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  กิจกรรม  3.2สนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น งบประมาณ 5,550,000 บาท (e-bidding)(รายละเอียด )(เอกสารเพิ่มเติม)
  •   จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศสอบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ กลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559    (รายละเอียดประกาศ)  (รายละเอียดคุณลักษณะ)  (เอกสารสอบราคา)  ( ปปช 07 )
  •  จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศสอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตต้นแบบ 4 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559   (รายละเอียด)  (รายละเอียดคุณลักษณะ)  (เอกสารสอบราคา)
  •  จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559   (รายละเอียด)  (รายละเอียดคุณลักษณะ)   (เอกสารเสนอราคา) 
  •  จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างงาน (93.14.18.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)  (รายละเอียดคุณลักษณะ)
  •  จังหวัดอำนาจเจริญประกาศสอบราคาราคาจัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อนำมาใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดจำนวน ๑ รายการ (รายละเอียด)
  •  จังหวัดอำนาจเจริญประกาศสอบราคาราคาจัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อนำมาใช้ในสำนักงานเกษตรจังหวัดจำนวน ๑ รายการ (รายละเอียด)
  •  จังหวัดอำนาจเจริญประกาศสอบราคาราคาจัดซื้อวัสดุในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จำนวน ๑๓ รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรม ๓ สนับสนุนปัจจัยเบื้องต้น (รายละเอียด ๑  , รายละเอียด ๒)
  •  จังหวัดอำนาจเจริญประกาศสอบราคาราคาจัดซื้อวัสดุในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จำนวน ๑๓ รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรม ๔ พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (รายละเอียด ๑ , รายละเอียด ๒)

แหล่งท่องเที่ยว

พระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานตำบลบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ใหญ...

วัดถ้ำแสงเพชร

วัดถ้ำแสงเพชร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ 5 ต.หนอง มะแซว อ.เมือง ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ...

วัดถ้ำแสงแก้ว

วัดถ้ำแสงแก้ว ตั้งอยู่บน "ภูถ้ำพระ" หมู่ 5 ตำบลเหล่าพรวนอำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไ...

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 35 ไร่ 13 ารางวาภายในสวนมิ่งเ...

more...