ข้อมูลการเกษตร

แผนงานโครงการ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

                              งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560

               งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560

งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

 

 

การปลูกแตงโมงหลังทำนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวแจ้งอำเภอ 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขภายในสำนักงานฯ ดังนี้

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป                          เดิม 045-270549   เปลี่ยนเป็น  045-511114

2) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต      เดิม 045-270548  เปลี่ยนเป็น  045-511113

3) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    เดิม 045-270547  เปลี่ยนเป็น  045-511112

4) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ      คงเดิม  045-511017

5) กลุ่มอารักพืช  045-511114

 

 

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา/จัดซื้อจ้าง 

                         ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

 

  ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาซื้อพันธุ์พืช โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอำนาจเจริญ

                            ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำเอกสารประกอบอบรม ครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

                             ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเฉพาะเนื้อเยื่อ จำนวน 5,520,000 ต้น

                          รายการปัจจัยการผลิต โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน

                     ราคากลาง ปัจจัยการผลิตโครงการบริหารจัดการเกษตรแลบบผสมผสาน

                      ใบเสนอราคา รายการปัจจัยการผลิต โครงการบริหารจัดกาเกษตรแบบผสมผสาน

                     เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 27/2560 โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน

                     คุณลักษณะปัจจัยด้านประมง โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน

                            คุณลักษณะปัจจัยด้านปศุสัตว์ โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน

                            คุณลักษณะปัจจัยด้านพืช โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน

                            ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสานภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (กลุ่มจังหวัดฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                            ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะเนื้อเยื่อ จำนวน 5,520,000 ต้น ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                            ร่างประกาศเชิญชวนเรื่อง ประกวดราคาซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ

                             ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบน๊อคดาวน์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                            ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2560(งบกลุ่มจังหวัด) ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                           ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (งบกลุ่มจังหวัด) ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                           ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ (งบกลุ่มจังหวัด) ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                          แปลนโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า

                          ประกาศโรงเรือน

                        ปร.5-2

                       ปร.4-2

                       บเสนอราคา

                      ตารางวงเงิน

                       อบเขตรายละเอียดงวดงาน

                      ปร.4,ปร.5,ใบเสนอราคา 

                     แบบแปลนโรงเรือนน๊อคดาวน์

                  ร่างประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนน๊อคดาวน์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผีกอินทรีย์แบบครบวงจร

                  แบบแปลน 8-18 รงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  แบบแปลน 1-7 รงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  แบบเสนอคา โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  ขอบเขตงาน โรงเรือนและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

                  คากลาง โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  งบประมาณ โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                  ปร.4 โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                     ปร.5 โรงคัดแยกบรรจุผักและผลไม้อินทรีย์

                 อกสารประกวดราคา โรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ (งบกลุ่มจังหวัด)

                 ร่างประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

                   ราคากลาง โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2560 (กลุ่มจังหวัด) 

                      เอกสารประกวดราคา โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2560 (กลุ่มจังหวัด)

                    ร่างประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2560 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด)

                   ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องสอบราคาซื้อถุงบรรจุภัณฑ์และกระสอบพร้อมตราสินค้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2560

               ประกาศประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัด)

       เอกสารประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำ ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ใบแจ้งปริมาณงาน

        รายละเอียดราคากลางโครงการบริหารจัดการแบบผสมผสาน

        แบบแปลนการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร

        สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

             ร่าง  ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิตต้นแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่เหมาะสมตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำเนาประกาศ  เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะปัจจัย

            จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมและวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กิจกรรม ศูนย์จัดการศัตรูพืช โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณ 730,600 บาท 

แหล่งท่องเที่ยว

พระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานตำบลบุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ใหญ...

วัดถ้ำแสงเพชร

วัดถ้ำแสงเพชร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ 5 ต.หนอง มะแซว อ.เมือง ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ...

วัดถ้ำแสงแก้ว

วัดถ้ำแสงแก้ว ตั้งอยู่บน "ภูถ้ำพระ" หมู่ 5 ตำบลเหล่าพรวนอำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไ...

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ

สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 35 ไร่ 13 ารางวาภายในสวนมิ่งเ...

more...

งานข้อมูลข่าวสารราชการ

more...